FARMhere Logo
Search
Close this search box.

Hoe begin ek boer met Pekanneute?

Hoe begin ek boer met Pekanneute?

Reading time
Image by Lisa Redfern from Pixabay
Image by Lisa Redfern from Pixabay
Die pekanneutboom word beskou as ‘n warmseisoen gewas, wat daarop neer-kom dat kort, koue winters en lang, warm tot baie warm somers met ‘n relatiewe lae lugvogtigheid benodig word vir opti-male produksie en gehalte neute.

Hoe begin ek boer met Pekanneute?

Indien u oorweeg om met pekanneute te begin boer is vooruitbeplanning gewel-dig belangrik. Daar is toenemende be-langstelling in pekanneutproduksie aan-gesien pekanneute minder kapitaal-intensief is as ander neutkultivars. Voorne-mende produsente moet hulle egter eers vergewis van die kritiese suksesfaktore voordat verbouing van pekanneute aan-gepak word.

Aspekte van belang met die vestiging van Pekanneute:

  • Klimaat
  • Grondtipe
  • Water
  • Boordligging en Topografie
  • Kultivarkeuse

Klimaat

Die pekanneutboom word beskou as ‘n warmseisoen gewas, wat daarop neer-kom dat kort, koue winters en lang, warm tot baie warm somers met ‘n relatiewe lae lugvogtigheid benodig word vir opti-male produksie en gehalte neute.

Te hoë lugvog kan lei tot vertraagde bot. siektes en plae kom ook meer voor aangesien die hoër lugvog ‘n meer ideale klimaat hiervoor skep. Die gevolg is dat hoër insette die verbouing van pe-kanneute nie winsgewend maak nie.

Grondtipe

Pekanneute kan in ‘n verskeidenheid van grondtipes geproduseer word, maar studies toon die beste pro-duksie en wortelontwikkeling geskied in diep vrugba-re en goed gedreineerde grond met ‘n diepte van 1 200 mm – 1 500 mm en wat ‘n goeie waterhouvermoë het.

Pekanneutbome verkies leemgrond. Pekanneute kan in grond met ‘n pH van tussen 5 en 8 verbou word maar die ideaal is ‘n pH van 5,5 tot 6,5. Daar is verskeie effektiewe presisieboerderymetodes tot produsente se beskikking om die toestand, tipes en eienskappe van grond te bepaal. Een daarvan is om ‘n monster van die grond waar u die boord beplan te neem en na ‘n laboratorium te neem vir analise.

Water

Water is die grootste inset tot pekanneutverbouing. Suid-Afrika se reënval is nie voldoende om aan die waterbehoeftes van pekanneute in hulle verskillende groeistadia te voldoen nie. Gewoonlik word bykomende besproeiing dan benodig om ‘n goeie en ‘n kwaliteitsopbrengs te verseker.

Te veel water is baie nadelig, maar watertekorte ty-dens die kritieke tye bv. blom, neutvorming en neutvul kan tot swak gradering, lae oesopbrengste en swak oopmaak van neute lei. Oktober tot Maart is hier die belangrikste tydperk waartydens water optimaal be-stuur moet word.

Waterkwaliteit is ook ‘n essensiële oorweging voor ‘n boord of besproeiingsblok gevestig word veral in areas waar boorgate gebruik word.

Grondklassifikasie sal ook help met die bepaling van waterhouvermoë. Voornemende produsente word aangeraai om water twee keer per jaar te toets, winter en somer.

Boordligging en topografie

Laagliggende boorde het ‘n verhoogde risiko vir koue-skade. Boorde op hange met ‘n geleidelike val is ideaal om koue lug weg te lei.

In hoë reënval gebiede soos Natal kan laagliggende lande met beperkte lugvloei problematies wees. Swamsiektes soos skurfsiekte (pecan scab) by Pekan-neute kan onder hierdie omstandighede gedy.

Oppervlakwater binne boorde moet vinnig kan drei-neer na swaar reën of vloedbesproeiing. Staande wa-ter in ‘n boord kan lei tot versuiptoestande wat pekan-neutboomwortels laat terug vrek en tot beperkte produksie lei.

Kultivarkeuse

Kultivarkeuse sal van streek tot streek verskil. Suid-Afrika word in twee streke ingedeel, Oos en Wes. Binne hier-die streke het SAPPA (Suid-Afrikaanse Pekan Produ-sente Assosiasie) reeds navorsing gedoen om voorne-mende produsente te ondersteun met kultivars waar-van die bestuiwing en blom mekaar in die relevante streek komplimenteer.

Die rigting van heersende winde gedurende stuifmeel-storting speel ‘n deurslaggewende rol by effektiewe bestuiwing. Verskillende kultivars moet binne die boord só geposisioneer word om te verseker dat goeie be-stuifwing sal plaasvind.

Pekanneute is voorwaar ‘n alternatie-we gewas wat groot potensiaal onder besproeiing toon. Dit is egter baie be-langrik dat die voornemende produ-sent sy beplanning deeglik sal doen.

Sleutelwoorde om te onthou is kwali-teit, volgehoue produksie van goeie gehalte en samewerking op die be-markingsgebied.

Organisasies

SAPPA – Suid-Afrikaanse Pekanneut Produsente Assosiasie NPC is ‘n organi-sasie wat die produsente ondersteun en voornemende produsente van teg-niese advies voorsien.

Besoek gerus hulle webtuiste by: www.sappa.za.org vir meer inligting of kontak Hardus du Toit, senior tegniese beampte by sappahardus@gmail.com.

Bron: https://gemeenskap.kragdag.co.za/hoe-begin-ek-met-pekanneute/

Deel hierdie artikel

Latest News

Ad display

Sluit aan by BOERhier!